ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-genuinely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น genuinely, *genuinely*,

-genuinely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
น้ำใสใจจริง[adv.] (nām sai jai) EN: sincerely ; truly ; genuinely ; from the bottom of one's heart FR: sincèrement
เสียใจจริง ๆ = เสียใจจริงๆ[v. exp.] (sīajai jing) EN: be really sorry ; be genuinely sorry FR: être vraiment désolé ; être sincèrement désolé ; être vraiment navré
แท้จริง[adv.] (thaējing) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality FR: vraiment ; réellement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -genuinely-
Back to top