ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-gaze upon-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gaze upon, *gaze upon*,

-gaze upon- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when the fun is done gaze upon the sunset cresting over Mount Leftovers.และเมื่อทานกันจนอิ่มแล้ว ก็ชมภาพพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม.. ผ่านทิวเขาเศษอาหาร..
Let me gaze upon the champion of capua.ให้ข้าได้มองดู หนึ่งเดียวแห่งคาปัวเถอะ
I turned my gaze upon you in Jotunheim, but could neither see you nor hear you.ข้าเพ่งมองหาท่าน ในโยทันไฮม์ แต่ก็มิอาจเห็น หรือได้ยินเสียงของท่าน
Apologies to your daughter, that I could not linger to gaze upon her.ขอโทษกับลูกสาวของคุณ ที่ฉันไม่สามารถอิทธิพล การจ้องมองเธอ
Janus loves to gaze upon it.เจนัสชอบที่จะจ้องมองมัน
I would have fallen in the arena, never to gaze upon her face again in this life.ฉันจะได้ลดลง ในเวที, ไม่เคยที่จะจ้องมองใบหน้าของเธออีกครั้ง ในชีวิตนี้
I merely wanted... to gaze upon your magnificence.... เพื่อจ้องมองกับความงดงามของคุณ
"I could feel the gardener's gaze upon me"ฉันรู้สึกว่าสวน จ้องมองมายังเรา
I look into his eyes, and no longer gaze upon the boy I knew.ข้ามองเข้าไปในตาเขา เพ่งเด็กหนุ่มที่ข้ารู้จักอยู่ครู่หนึ่ง
Yet I would give life to gaze upon forgiveness in your eyes again.แต่ถึงกระนั้นผมจะให้ชีวิตของฉัน อีกครั้งเห็นการให้อภัยในสายตาของคุณ ...
To gaze upon our paltry efforts only served as a reminder that we were a long way from going home.เพื่อจ้องมองความพยายามเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราทำหน้าที่เป็นตัวเตือนเท่านั้น ว่าเราเป็นทางยาวจากที่จะกลับ บ้าน
The moment I put a pin in the map, the day I descended into this godforsaken valley and cast my gaze upon it, it ceased to be land and became...ขณะที่ฉันใส่เข็มในแผนที่ วันที่ฉันลงไปในหุบเขาปราศจาก พระผู้เป็นเจ้านี้ และโยนสายตาของฉันกับมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -gaze upon-
Back to top