ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fruitfulness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fruitfulness, *fruitfulness*,

-fruitfulness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness
豊饒[ほうじょう, houjou] (adj-na,n) fertility; fruitfulness

-fruitfulness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประสิทธิ์[n.] (prasit) EN: success ; achievement ; attainment ; accomplishment ; effectiveness ; fruitfulness FR: succès [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fruitfulness-
Back to top