ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-for instance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น for instance, *for instance*,

-for instance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So for instance between 1890 and 1910 there were 307 cases brought before the court under the 14th amendment.แต่ระหว่าง ค.ศ. 1890-1910 มีคดีขึ้นศาลภายใต้กฎหมายข้อที่ 14 นี้ ถึง 307 คดี
You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world you take yourself too seriously to care about what you put on but what you don't know is that that sweater is not just blue.เธอเปิดตู้เสื้อผ้า... แล้วเลือกหยิบสเวตเตอร์สีฟ้าสตึ... เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า เป็นคนเอาจริงเอาจัง...
And while it's a nice idea to imagine a typical snail with a spiral, for instance -- and you know there are spiral galaxies, for instance -- the question is, why is this shape gonna be also in the sky?และในขณะที่มันเป็นความคิดที่ดี ที่จะจินตนาการหอยทากทั่วไปที่มี เกลียวเช่น - และคุณรู้ว่ามีกาแลคซีเกลียวเช่น -
"I think that if one is faced by inevitable destruction -- ifa houseis fallinguponyou, for instance -- one must feel a great longing to sit down, close one's eyes and wait,ฉันคิดว่าถ้าคนหนึ่งกำลังเผชิญหน้า การถูกทำลายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างถ้าหากบ้านตกเป็นภาระของคุณ คนนั้นต้องรู้สึกเยี่ยมที่จะนั่งลงเฝ้ารอ

-for instance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[conj.] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance FR:
คือว่า[v. exp.] (kheū wā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well FR: c'est-à-dire ; cela signifie
เมาะว่า[v. exp.] (mǿwā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well FR: c'est-à-dire ; cela signifie
เป็นต้น[adv.] (penton) EN: for example ; for instance ; e.g. ; at first FR: par exemple ; tout d'abord
ตัวอย่างเช่น[conj.] (tūayāng che) EN: for example ; for instance FR: par exemple ; à titre d'exemple
อย่างเช่น[X] (yāngchen) EN: such as ; for example ; like for example ; for instance ; so ; such ; like ; as FR: comme par exemple; tel que

-for instance- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beispiel {n} | zum Beispiel | als Beispiel für | Beispiele anführen; anführeninstance | for instance | as an instance of | to instance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -for instance-
Back to top