ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-flow in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flow in, *flow in*,

-flow in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The clouds flow in sadness,The clouds flow in sadness,
And it'll rain money from LD Newsome, and whisky'll flow in the stream, Jack, that's real smart.แล้วเงินจากพ่อตาของนายก็จะไหลมาเทมา มีเหล้าไหลให้กินไม่ขาด แจ็ค.. มันช่างเจ๋งจริง
We're using iodine dye to track blood flow in your neck and arm.เรากำลังใช้ไอโอดีน ทำให้เลือดไหลสะดวก ในคอและแขนของเขา
They say it increases the blood flow in the brain.เค้าบอกว่ามันจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น
I'm breaking the rules Flow in the flow I got the whole world nodding, yes Like some bobbleheadsฉันกำลังแหกกฏ โลกของฉันเหมือนหลุดไป ใช่ มันเหมือนหัวของฉันเด้งไปเด้งมา
If we perceived the Universe as Einstein pictured it, life would not have to flow in a smooth, linear progression.ถ้าเรามองว่าจักรวาลเป็น ไอสไตน์ ภาพมัน ชีวิตจะได้มีการไหลที่ราบรื่นก้าวหน้า เชิงเส้น
I ain't had my flow in two months.รอบเดือนหนูขาดไป 2 เดือนแล้ว
Deliver Sara's killer or blood will flow in your streets.มอบตัวคนที่ฆ่าซาร่า หรือจะให้ถนนนั้นนองไปด้วยเลือด
There's a great deal of situational ebb and flow in my line of work.นั่นมีผลต่อสถานการณ์และงานของผม

-flow in- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流程[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 流程] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing

-flow in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลั่งไหล[v.] (langlai) EN: pour (in/forth) ; flow in FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -flow in-
Back to top