ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fling away-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fling away, *fling away*,

-fling away- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
投げ打つ;擲つ;抛つ;投打つ[なげうつ, nageutsu] (v5t,vt) to abandon; to throw away; to fling away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fling away-
Back to top