ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-flare up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flare up, *flare up*,

-flare up- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They caused a lot of trouble, are hard to control, they flare up they burn a lot of energy... and then they suddenly die.ก่อปัญหามากมาย ไฟยากที่จะควบคุม มันเผาผลาญ เผาผลาญพลังงาน แล้วจู่ๆ ก็มอดไป
As long as the cancer doesn't flare up again.นานเท่าที่มะเร็งจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง
Just flare up that hair a little bit more,ทำผมเขาให้แผ่ออกไปอีกหน่อย
Does this mean that my temper is about to flare up then?นี้มันหมายความว่าผมกำลังระเบิดความโมโหออกมาใช่ไหมครับ
In 1933, he and a colleague discovered that some stars flare up to become as bright as their entire galaxy for a few weeks, before fading out again.ในปี ค.ศ. 1933 เขาและ เพื่อนร่วมงานที่ค้นพบ ว่าดาวบางลุกเป็นไฟขึ้น ที่จะกลายเป็นสดใส เป็นกาแล็คซี่ของพวกเขาทั้ง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

-flare up- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食って掛かる;食ってかかる[くってかかる, kuttekakaru] (v5r) to flare up at

-flare up- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious FR:
ระเบิดอารมณ์[v. exp.] (raboēt ārom) EN: explode ; flare up (at s.o.) FR: avoir une prise de bec
เต้นผาง[v. exp.] (ten phāng) EN: flare up ; be furious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -flare up-
Back to top