ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-flake off-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flake off, *flake off*,

-flake off- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะเทาะ[v.] (kathǿ) EN: crack ; flake off ; scale FR:
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -flake off-
Back to top