ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-figure out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น figure out, *figure out*,

-figure out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He may be able to help us figure out how to fix thisเขาอาจจะช่วยพวกเราหาวิธีซ่อมสิ่งนี้ได้
We'll figure out something later, okay?เราจะนึกคิดบางเรื่องทีหลัง โอเคนะ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wish I could figure out some way we could break it up.หวังว่าฉันจะสามารถคิดออกวิธีการบางอย่างที่เราจะทำลายมันได้
But if Clemenza can figure out a way to have a weapon planted there for meแต่ถ้าเคลเมนสามารถคิดออกวิธีที่จะได้อาวุธที่ปลูกมีสำหรับฉัน
So then Denherder and Charlie sat there trying to catch their breath and figure out how to tell Charlie's wife what happened to her freezer full of meat.เเล้วเดนเฮอร์เดอร์ กับชาร์ลี ก็นั่งหอบกันอยู่ตรงนั้น... พยายามคิดกันว่า จะบอกเมียชาร์ลีเรื่องเนี้อว่ายังไง
But I just can't figure out why.ฉันคิดไม่ออกจริงๆว่าทำไม
We just got to figure out a way to get him up there.เราต้องหาทางล่อให้มันขึ้นไปบนนั้นให้ได้
We gotta figure out something these people like, and fast!พวกเราต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าคนเหล่านี้ชอบอะไร
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า
What did you figure out from all of this, huh?อะไรที่คุณคิดออกจากนี้ใช่ไหม
So here we are, nine years later, trying to figure out what happened and what the monolith is all about.พยายามที่จะคิดออกว่านรกที่ เกิดขึ้น และสิ่งที่เสาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
Isn't it true you went off to figure out how to use this incident... - ...to get out of the infantry?Isn't it true you went off to figure out how to use this incident...
Well, I thought it would take them a lot longer to figure out the radio was dead.ดีล่ะ, ผมคิดว่า พวกมันจะต้องใช้เวลามากกว่าเดิม ถึงจะคิดได้ว่า วิทยุเสีย
You trying to figure out if somebody's got a car?นายกำลังจะถามว่าใครมีรถใช่ไหม?

-figure out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช็คบิล[v. exp.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up FR: demander l'addition
แก้ไขปัญหา[v. exp.] (kaēkhai pan) EN: solve a problem ; figure out a problem ; solve ; remedy ; fix ; cure FR: résoudre un problème
คิดออก[v. exp.] (khit øk) EN: find a solution ; have an idea ; figure out ; solve FR: trouver une solution
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution ; obtenir une solution
ขบ[v.] (khop) EN: think over ; solve ; ponder ; figure out FR: résoudre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -figure out-
Back to top