ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-figuratively-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น figuratively, *figuratively*,

-figuratively- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手のひらを返す;手の平を返す;掌を返す[てのひらをかえす;たなごころをかえす(掌を返す), tenohirawokaesu ; tanagokorowokaesu ( tenohira wo kaesu )] (exp,v5s) (1) to change one's attitude quickly; (2) (たなごころをかえす is often used figuratively as an example of something easy) to flip over one's hand
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty)
蛆虫[うじむし, ujimushi] (n) (1) maggot; (2) worm (used figuratively as a term of abuse)
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)

-figuratively- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense FR: implicitement ; tacitement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -figuratively-
Back to top