ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fight among-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fight among, *fight among*,

-fight among- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have to consider the idea that our visitors are prodding us to fight among ourselves until only one faction prevails.เราต้องพิจารณาความคิด ที่ผู้เข้าชมของเรามี กำลังใจ เราจะ ต่อสู้กับพวกเราเอง จนกว่าจะมีเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ พัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fight among-
Back to top