ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-field marshal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น field marshal, *field marshal*,

-field marshal- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา

-field marshal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอมพล[n.] (jømphon) EN: field marshal ; army field marshal FR:
แปลก พิบูลสงคราม (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม = จอมพล ป. พิบูลสงคราม)[n. prop.] (Plaēk Phibū) EN: Plaek Pibulsongkram = Plaek Phibunsongkhram ; Field Marshal Plaek Phibunsongkhram FR: Plaek Pibulsongkram

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -field marshal-
Back to top