ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fall apart-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fall apart, *fall apart*,

-fall apart- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can't fall apart now. Someone's gonna come for us.อย่าเพิ่งจิตตกไปตอนนี้ ต้องมีบางคนกำลังมาช่วยเรา
Besides, this bucket's about to fall apart as it is.เดี๋ยวเครื่องบินตก ก็ตายหมดกันพอดี
I have never seen anybody fall apart that fast.ฉันไม่เคยเห็นใครที่จู่ๆก็ป่วยกระทันหันแบบนั้นเลย
The gang will only continue to fall apart at this rate.มักกี้ วันเกิดนายเมื่อไหร่? ฉันเกิดปี 197 -...
But the financing was always conditional on advertising sales, and no one predicted that they'd fall apart like this.เรามีอยู่ แต่ทางเงื่อนไขทางการเงิน ขึ้นกับการขายโฆษณาโน้น
I can't let that all fall apart because of a couple of bad years.ผมจะปล่อยให้ทุกอย่างล้มเหลว เพราะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำที่ผ่านมาไม่กี่ปีนี้
If tomorrow, things fall apart with JK Group, what do you think will happen?ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ JK กรุ๊ปไม่ดี แกคิดมั้ยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
How colonel young managed to let things fall apart so fast?ผู้การยังค์จัดการยังไง บอกมาอย่างรวดเร็ว ?
I guess things really started to fall apart a couple of days ago, right after figgins called us into his office for a sit-down... sue,shue,I called you here to get the temperature of the glee club.ผมว่าเรื่องมันแย่ตั้งแต่วันก่อน ที่ฟิกกินส์เรียกเราไปพบ ซู, ชูส์ ผมเรียกคุณมาคุยเรื่องชมรม
# Every now and then, I fall apart # # Turn around, bright eyes ## ตอนนี้ฉันใจสลาย # # หันกลับมา ที่รัก #
I didn't fall apart until after I found out Gemma was murdered.ผมยังไม่ใจสลาย จนตอนที่รู้ว่า เจมมาถูกฆาตกรรม
If it could fall apart that quickly...ยังจบลงได้ง่ายดายขนาดนั้น

-fall apart- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
壊乱;潰乱[かいらん, kairan] (n,vs) (1) corruption (of order, customs, etc.); (2) to fall apart (organization, system, etc.)
費える;弊える;潰える[ついえる, tsuieru] (v1,vi) (1) to use up (one's savings); (2) to be wasted (time, effort, etc); (3) (esp. 潰える) to fall apart; to become useless; (4) (arch) (esp. 潰える) to be wiped out (in battle); (5) (arch) (esp. 潰える) to fall apart (one's body or health)

-fall apart- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุ่ย[v.] (lui) EN: fall apart ; split off ; unravel FR:
พังทลาย[v. exp.] (phang thalā) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble FR: s'ébouler ; s'écrouler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fall apart-
Back to top