ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-excesses-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excesses, *excesses*,

-excesses- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不節制[ふせっせい, fusessei] (n) intemperance; excesses

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -excesses-
Back to top