ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-even though-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น even though, *even though*,

-even though- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
And all the children, the princesses, they all got something, even though we were not that well off.และเด็กทุกคนเจ้าหญิง, พวกเขาทุกคนมีบางสิ่ง บางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ แม้ว่าเราจะไม่ได้ว่าดีออก
# Even though we look as different as can be #แม้เราจะต่างกัน ต่างกันอย่างสิ้นเชิง
Our neighbors didn't park in our driveway anymore... even though we didn't have a car.เพื่อนบ้านไม่กล้าจอดรถ หน้าบ้านเราอีกต่อไป ถึงแม้เราจะไม่มีรถก็ตาม แค่อายุ13
Then I jerked him off even though he was dead to make it look like there was come everywhere to make it look like it was her.ผมถอดเสื้อผ้าเขาและทำให้เหมือนสำเร็จความใคร่ แม้ว่าเขาจะตายไปแล้ว ...เพื่อทำให้ดูเหมือนว่า มีการหลั่งอยู่ทุกที่... ...เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นเธอ
I think in his heart he loved you best even though he found it very hard to show his feelings.แม่ว่า จริงๆแล้ว พ่อรักลูกที่สุดนะ เพียงแต่แสดงออกไม่เป็น
I think in his heart he loved you best, even though he found it very hard to show his feelings.แม่ว่า จริงๆแล้ว เขารักลูกที่สุด เพียงแต่เขาแสดงออกมาไม่เก่ง
My daughter will hear me calling, even though I've said no words.ลูกสาวฉันต้องได้ยินเสียงเรียกของฉัน
My mother did this with her whole heart, even though my grandmother had disowned her.แม่ของฉันทำแบบนี้ด้วยหัวใจทั้งหมดของเธอ ถึงแม้คุณยายของฉันจะตัดขาดกับเธอแล้วก็ตาม
And even though I taught my daughter the opposite, but still she came out the same way.แต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังสอน ลูกสาวของตัวเองให้ตรงกันข้าม แต่ถึงยังไงเธอก็ยังโตขึ้นมาเป็นแบบเดียวกันอยู่ดี
I see as clear as day that this... that this great edifice in which we find ourselves... is your villa, it is your home... and as far for you, Don Octavio de Flores, you are a great lover like myself... even though you may have lost your way... and your aว่าคฤหาสน์หลังใหญ่ที่เราพบว่าตัวเราเอง อยู่ในคฤหาสน์ของคุณ มันเป็นบ้านของคุณ
And therefore, even though it is a Sunday but especially because it is a Sunday you will see me immediately after this service climbing Ffynnon Garw with God's soil in my hand.และดังนั้น แม้ว่ามันจะเป็นวันอาทิตย์ แต่เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นี่เอง

-even though- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way
にせよ;せよ[, niseyo ; seyo] (exp) granted that; even if; even though
まいに[, maini] (conj) (See まい) even though it is not; despite not
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match
痩せても枯れても;やせても枯れても[やせてもかれても, yasetemokaretemo] (exp) even though one has fallen on hard times; however down on one's luck one may be

-even though- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม้น[X] (maēn) EN: even though ; even if FR:
แม้วะ[conj.] (maēwa) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
แม้ว่า[conj.] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
ทั้ง ๆ = ทั้งๆ[conj.] (thang-thang) EN: though ; although ; even though ; despite ; in spite FR:
ทั้ง ๆ ที่[conj.] (thang-thang) EN: in spite of ; although ; despite ; though ; even though ; even if FR: en dépit de ; malgré
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré
ถึงแม้[conj.] (theungmaē) EN: though ; although ; even though FR: quoique ; bien que

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -even though-
Back to top