ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-equivalence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น equivalence, *equivalence*,

-equivalence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
借字[しゃくじ;かりじ, shakuji ; kariji] (n) (See 当て字) kanji used for sound equivalence
Japanese-English: COMDICT Dictionary
等価演算[とうかえんざん, toukaenzan] equivalence operation, IF-AND-ONLY-IF operation, IFF

-equivalence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นสมมูล[n. exp.] (chan samamū) EN: equivalence class FR: classe d'équivalence [f]
จุดสะเทิน[n. exp.] (jutsathoēn) EN: equivalence point FR:
การสมมูล[n.] (kān samamūn) EN: equivalence FR: équivalence [f]
การสมมูล[n.] (kān sommūn ) EN: equivalence FR: équivalence [f]
การสมมูลเชิงทอพอโลยี[n. exp.] (kān sommūn ) EN: topological equivalence FR: équivalence topologique [f]
ความสัมพันธ์สมมูล[n. exp.] (khwām samph) EN: equivalence relation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -equivalence-
Back to top