ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-environmental-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น environmental, *environmental*,

-environmental- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (n.) Department of Environmental Quality Promotion
สผ. (n.) Office of Environmental Policy and Planning Syn. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (n.) Office of Environmental Policy and Planning

-environmental- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, 环保 / 環保] environmental protection
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, 环境保护 / 環境保護] environmental protection
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, 环境影响评估 / 環境影響評估] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评
环境污染[huán jìng wū rǎn, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˇ, 环境污染 / 環境污染] environmental pollution
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, 环评 / 環評] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate

-environmental- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei
公害対策基本法[こうがいたいさくきほんほう, kougaitaisakukihonhou] (n) (Japanese) Environmental Pollution Prevention Act
公害等調整委員会[こうがいとうちょうせいいいんかい, kougaitouchouseiiinkai] (n) Environmental Dispute Coordination Commission
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] (n) {comp} environmental loss time; external loss time
宇宙公害[うちゅうこうがい, uchuukougai] (n) space environmental pollution
環境アセスメント[かんきょうアセスメント, kankyou asesumento] (n) environmental impact assessment
環境保全[かんきょうほぜん, kankyouhozen] (n) environmental conservation
環境倫理学[かんきょうりんりがく, kankyourinrigaku] (n) environmental ethics
環境劣化[かんきょうれっか, kankyourekka] (n,vs) environmental degradation
環境容量[かんきょうようりょう, kankyouyouryou] (n) (See 環境収容力) environmental carrying capacity; environmental acceptable limit; environmental assimilating capacity; environmental capacity
環境悪化[かんきょうあっか, kankyouakka] (n,vs) environmental degradation
環境活動家[かんきょうかつどうか, kankyoukatsudouka] (n) environmental activist; environmentalist
環境災害[かんきょうさいがい, kankyousaigai] (n) environmental disaster
環境破壊[かんきょうはかい, kankyouhakai] (n) environmental destruction
環境配慮書[かんきょうはいりょしょ, kankyouhairyosho] (n) environmental impact statement
緊急時環境線量情報予測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI
Japanese-English: COMDICT Dictionary
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time
環境モニタリング[かんきょうモニタリング, kankyou monitaringu] environmental monitoring
環境条件[かんきょうじょうけん, kankyoujouken] environmental condition

-environmental- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนามัยสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (anāmai sing) EN: environmental health FR:
โบราณคดีสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (bōrānnakhad) EN: environmental archeology FR: archéologie environnementale [f]
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (børisat thī) EN: environmental consulting firm FR: société de conseil en environnement [f]
ด้านสิ่งแวดล้อม[adj.] (dān singwaē) EN: environmental FR: environnemental
จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม[n. exp.] (jariyasāt s) EN: environmental ethics FR:
จิตวิทยาสภาพแวดล้อม[n. exp.] (jittawittha) EN: environmental psychology FR:
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (jittawittha) EN: environmental psychology FR: psychologie environnementale [f]
การจัดการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān jatkān ) EN: environmental Management FR: gestion de l'environnement [f]
การปกป้องสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān pokpǿng) EN: environmental protection FR: protection de l'environnement [f]
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)[n. exp.] (kān pramoēn) EN: Environmental Impact Assessment (EIA) FR: étude d'impact sur l'environnement [f] ; étude d'incidence sur l'environnement [f]
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān raprøng) EN: Environmental Management System FR: système de management environnemental [m]
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: Environmental Impact Assessment (EIA) FR: étude d'impact sur l'environnement [f]
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khrōngkān d) EN: environmental project FR: projet environnemental [m]
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khwām yangy) EN: environmental sustainability FR: développement durable [m]
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม[adj.] (kīo kap sin) EN: environmental FR: environnemental
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: environmental law FR:
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[n. exp.] (monlaphit t) EN: environmental pollution ; environmental impurity FR: pollution de l'environnement [f]
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (nak witthay) EN: environmental scientist FR: environnementaliste [m]
องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ ; องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา[org.] (Ongkøn Phit) EN: Environmental Protection Agency (EPA) ; U.S. Environmental Protection Agency (EPA) FR:
ปัญหาสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (panhā singw) EN: environmental problems FR: problème environnemental [m] ; problèmes environnementaux [mpl]
ภาษีสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (phāsī singw) EN: environmental tax FR: taxe environnementale [f]
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (pheūnthī kh) EN: environmental protection area FR:
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (phon kratho) EN: environmental impact FR: impact environnemental [m]
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (phon kratho) EN: environmental impact ; environmental consequences FR: conséquences environnementales [fpl] ; impact environnemental [m]
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (phū chīochā) EN: environmental expert FR: expert en environnement [m] ; spécialiste en environnement [m]
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม[org.] (Samnak Anām) EN: Bureau of Environmental Health FR:
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) FR:
สผ. (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)[org.] (Søphø. (Sam) EN: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) FR:
วิกฤตสิ่งแวดล้อม = วิกฤติสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (wikrit sing) EN: environmental crisis FR: crise environnementale [f]
วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (wikrittakān) EN: environmental crisis FR: crise environnementale [f]
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (witthayāsāt) EN: environmental science FR: sciences de l'environnement [fpl]

-environmental- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe
Umweltgutachten {n}expertise on environmental matters

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -environmental-
Back to top