ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-egg on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น egg on, *egg on*,

-egg on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll end up with egg on your face.เธอจะจบลงด้วย การมีไข่บนหน้าของเธอ.
We look like circus artists with this egg on our feet.เราเหมือน นักกายกรรม ละครสัตว์ ซื่งมีไข่อยู่บนเท้า
BLT, cheeseburger, well-done, fried egg on white, hot wings, smoked sausage, tuna melt, and the chicken fried steak must be for you.BLT,ชีทเบอร์เกอร์ เรียบร้อย ใข่คน,ปีกไก่ทอด ใส้กรอกรมควัน
Hold on. I don't want to get any egg on you.เดี๋ยวก่อนค่ะ ฉันไม่อยากให้มีไข่ ติดอยู่ตามตัวคุณ
And fry an egg on top of it, would you?กับโปะไข่ดาวได้ไหมครับ
Yeah, and according to Mr. Wizard there, it's the only time of year you can balance an egg on its tip.จริงแล้วตามที่คุณพ่อมดบอกเอาไว้ มันเป็นช่วงเวลาเดียวของ ปีที่จะตั้งไข่ให้ตรงได้
Go to a third rate college and bring shame to your family, and throw egg on your father's face?อยู่ปีสุดท้ายแล้วและนำความอับอายให้พ่อ
Not unlike balancing a Faberge egg on a Pixie Stick.คล้ายกับวางไข่ฟาร์เบอร์เจ บนแท่งพิกซี่
I'm sorry, got a big goose egg on this one.ขอโทษที ฉันเจอ พวกเส้นใหญ่เข้าแล้ว
No egg on their face...ไม่ทำให้พวกเขาหน้าแตก... .
The only look you have now is egg on your face.ลุคเดียวที่เธอมี ตอนนี้คือหน้าแตกหมอไม่รับเย็บ
The Horsemen left egg on the face of what they call the alphabet agencies, calling into question the efficacy of the FBI's task force as well as the man in charge of the investigation,ขี่ม้า ไข่ซ้ายบนใบหน้าของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า หน่วยงานของตัวอักษร โทรเข้ามาถาม

-egg on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
親子丼[おやこどん;おやこどんぶり, oyakodon ; oyakodonburi] (n) chicken and egg on rice; parent and child donburi

-egg on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็น[v.] (khen) EN: push ; pull ; put pressure on ; force ; egg on ; goad FR: pousser ; déplacer ; faire pression
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod ; drive FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -egg on-
Back to top