ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-eagerly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eagerly, *eagerly*,

-eagerly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殷勤[yīn qín, ㄑㄧㄣˊ, 殷勤] politely; solicitously; eagerly attentive

-eagerly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
今や遅しと[いまやおそしと, imayaososhito] (adv) impatiently; eagerly
干天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief
待ち望む[まちのぞむ, machinozomu] (v5m,vt) to look anxiously for; to wait eagerly for; (P)
首を長くして[くびをながくして, kubiwonagakushite] (exp) looking forward; expectantly; eagerly

-eagerly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุ้น[v.] (lun) EN: push forward ; back ; support ; promote ; cheer ; look forward eagerly FR:
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; have a craving (for) ; desire eagerly ; want greatly ; long for FR: être avide ; vouloir à tout prix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -eagerly-
Back to top