ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dry season-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dry season, *dry season*,

-dry season- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渇水期[かっすいき, kassuiki] (n) dry season

-dry season- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าแล้ง[n. exp.] (nā laēng) EN: dry season FR: saison sèche [f] ; saison aride [f]
ฤดูแล้ง[n. exp.] (reudū laēng) EN: dry season FR: saison sèche [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dry season-
Back to top