ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-do over-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น do over, *do over*,

-do over- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I just wanted to say something which I couldn't really do over the phone.ฉันแค่อยากพูดอะไรบางอย่าง ซึ่งฉันไม่สะดวกทางโทรศัพท์
And this is too important to do over the phone.และมันสำคัญเกินกว่า ที่จะคุยกันทางโทรศัพท์ได้
Please, tell me, what did you do over the break?บอกชั้นที เธอทำอะไรมาบ้างช่วงวันหยุด
If I had it to do over again, Division wouldn't be there.ถ้าฉันต้องทำมันอีกครั้ง ดิวีชั่นคงไม่อยู่ที่นั่น
But it's one of those moments as a parent you wish you could do over again.เเต่ช่วงเวลาช่วงนั้นสำหรับการเป็นพ่อกับเเม่ ที่เเม่อยากจะย้อนไปแก้ไขมัน
What's he gonna do over there?สิ่งที่เขาจะทำอะไรที่นั่น?

-do over- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり直す(P);遣り直す;遣りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P)
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -do over-
Back to top