ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dissimilarity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dissimilarity, *dissimilarity*,

-dissimilarity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēkt) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation ; distinction FR: différence [f] ; nuance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dissimilarity-
Back to top