ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dimly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dimly, *dimly*,

-dimly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชรราง[adv.] (chararāng) EN: vaguely ; dimly FR:
หลัว[adj.] (lūa) EN: dimly lit ; in the dim light ; dark FR:
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly FR:
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear FR: entendre parler de ; entendre dire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dimly-
Back to top