ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-deepest-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deepest, *deepest*,

-deepest- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 深处 / 深處] abyss; depths; deepest or most distant part

-deepest- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy
最深積雪[さいしんせきせつ, saishinsekisetsu] (n) deepest snow; maximum snowfall; maximum depth of snow cover
最深部[さいしんぶ, saishinbu] (n) deepest part; deepest portion; depths (of the ocean etc.); innermost
金輪際[こんりんざい, konrinzai] (adv,n) the deepest bottom of the earth; never; not ... at all; on no account; for all the world; till doomsday

-deepest- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tief {adj} | tiefer | am tiefstendeep | deeper | deepest
tiefempfunden {adj} | tiefempfundener | am tiefempfundenstendeep felt | deeper felt | deepest felt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -deepest-
Back to top