ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-decorate with-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น decorate with, *decorate with*,

-decorate with- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully

-decorate with- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประดับธง[v. exp.] (pradap thon) EN: decorate with flags ; deck with flags FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -decorate with-
Back to top