ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-decentralization-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น decentralization, *decentralization*,

-decentralization- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分権[ぶんけん, bunken] (n) decentralization of authority; decentralisation of authority; (P)
分権化[ぶんけんか, bunkenka] (n,vs) decentralization (of power); decentralisation
地域主権改革[ちいきしゅぎかいかく, chiikishugikaikaku] (n) regional sovereignty reform; decentralization of power to local governments
地方分権[ちほうぶんけん, chihoubunken] (n) decentralization of power; decentralisation of power; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分散化[ぶんさんか, bunsanka] decentralization

-decentralization- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกระจายอำนาจ[n. exp.] (kān krajāi ) EN: decentralization FR: décentralisation [f]
การกระจายอำนาจทางการบริหาร[n. exp.] (kān krajāi ) EN: administrative decentralization FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -decentralization-
Back to top