ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cut in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cut in, *cut in*,

-cut in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hear that? He's trying to make ends meet... for his cut in welfare.ฟังนะ มันกำลังพยายามหาเงินเพิ่ม...
We all get cut in halfเราไม่ได้บอกใครเลยนะ
There's a square cut in the side of your boat, bro.ช่องสี่เหลื่ยมนั่น อยู่ข้างเรือนายเองนะ
You are doing fine... but if these ingredients are cut in this way, they won't be fit for use in the dishes.ดูเหมือนเธอทำได้ดีนะ แต่ถ้าเธอหั่นแบบนี้ มันจะไม่ค่อยสวยนะ
One got cut in half playing Super Extreme Barbies.-สวัสดีจ้าทุกคน -สวัสดีครับ-ค่ะ
He's virtually cut in half.เรามองตามความเร็วของมันไม่ทัน
" I was tested for Huntington's, and my life span's been cut in half.""ฉ้นเป็นโรคฮันทิงตันส์(ระบบประสาทผิดปกติ) และช่วงชีวิตของฉันถูกตัดเหลือครึ่งหนึ่ง"
How dare you cut in before me?เจ้ากล้าตัดหน้าข้าเหรอ ?
This is why people should never get their hair cut in a mall!นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนไม่อยากตัดผมในห้าง
..and I guess we just liked the look of each other, so... I cut in on Bob,และชั้นว่าพวกเราต่าง ถูกชะตากันและกัน ดังนั้น ชั้นขัดจังหวะบ๊อบ
Your forces have been cut in half, Skywalker.กองกำลังของเจ้า ถูกตัดไปครึ่งนึงนะสกายวอคเกอร์
She saw her grandfather almost cut in two yesterday.เธอเห็นคุณตาถูกหั่นเป็นสองท่อน เมื่อวานนี้

-cut in- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
両分[りょうぶん, ryoubun] (n,vs) bisect; cut in two
切り割る[きりわる, kiriwaru] (v5r,vt) to cut in two
切り放つ[きりはなつ, kirihanatsu] (v5t,vt) (1) to cut loose; to let loose; to cut off; to detach; to dismember; to cut in two; (2) to separate in thought; to consider as independent
切り紙[きりかみ;きりがみ, kirikami ; kirigami] (n) cut paper; paper cut in half; paper scrap; the art of cutting paper (in contrast to origami)
櫃まぶし[ひつまぶし, hitsumabushi] (n) eel fillets cooked over charcoal with soy flavoured sauce, cut in small pieces and serve on rice

-cut in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søn) EN: cut in two FR: couper en deux
หั่นครึ่ง[v. exp.] (han khreung) EN: cut in two ; cut into halves FR: couper en deux
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break in ; cut in FR:
ลัดคิว[v. exp.] (lat khiu) EN: cut in ; queue-jump FR:
ปาดหน้า[v. exp.] (pāt nā) EN: cut in front ; drive one's car to cut across someone else's car FR: couper la route ; faire une queue de poisson
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut ; cut in two ; cut open ; slice ; make an incision ; chop ; separate by force ; chew ; slit ; hew FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ตัดคิว[v. exp.] (tat khiū) EN: jump a line ; cut in FR:
ตัดหน้า[v.] (tatnā) EN: cut in front (of) ; pass in front ; cut s.o. out ; edge s.o. out ; get the jump on s.o. FR:
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in FR: interrompre la conversation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cut in-
Back to top