ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-culpability-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น culpability, *culpability*,

-culpability- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: guilt ; culpability FR: culpabilité [f] ; tort [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -culpability-
Back to top