ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crush in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crush in, *crush in*,

-crush in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've only had one other crush in my life.ชั้นเคยชอบผู้ชายครั้งหนึ่ง ในชีวิต.
I have the biggest crush in the world on her,ผมตกหลุมรักเธออย่างจัง
I used to have the worst crush in the world on you.ฉันเคยมีชะตาที่เลวร้ายที่สุดในโลก

-crush in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดสี[v.] (khat sī) EN: mill ; grind or crush in a mill FR: moudre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crush in-
Back to top