ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-contours-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contours, *contours*,

-contours- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รูปทรง[n.] (rūpsong) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form FR: forme [f] ; contour [m]
สัณฐาน[n.] (santhān) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -contours-
Back to top