ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-contents-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contents, *contents*,

-contents- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コアを吐く[コアをはく, koa wohaku] (exp,v5k) {comp} to dump core; to dump memory contents
開け広げる[あけひろげる, akehirogeru] (v1,vt) to open wide; to reveal hidden contents
Japanese-English: COMDICT Dictionary
内容オクテット[ないようオクテット, naiyou okutetto] contents octets
目次[もくじ, mokuji] table of contents

-contents- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list FR: table des matières [f]
น้ำหนักเนื้อ[n. exp.] (nāmnak neūa) EN: weight of the contents FR:
เนื้อหากระบวนวิชา[n. exp.] (neūahā krab) EN: course contents FR:
เนื้อความ[n.] (neūakhwām) EN: meaning ; substance ; material ; contents ; text FR: contenu [m] ; substance [f]
ปริมาณสูงสุดที่รับได้[n. exp.] (parimān sūn) EN: capacity ; limit ; contents FR: capacité maximale [f]
สารบัญ ; สารบาญ[n.] (sāraban ; s) EN: table of contents ; content ; index FR: table des matières [f] ; sommaire [m] ; index [m]
สารบบ ; สารบับ[n.] (sārabop ; s) EN: roster ; register ; table of contents FR: registre [m]
ส่วนผสม[n.] (suanphasom) EN: ingredient ; composition ; component ; constituent ; contents FR: ingrédient [m] ; composant [m]
เทกระจาด[v.] (thēkrajāt) EN: overturn ; spill out all the contents of FR:
ถ้อยความ[n.] (thǿikhwām) EN: contents ; text ; wording ; statement FR: sens [m] ; signification [f]

-contents- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausratversicherung {f}household insurance; household contents insurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -contents-
Back to top