ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-conform to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conform to, *conform to*,

-conform to- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can conform to what other people expect or you can--เธอจะทำตามที่คนทั่วไปคาดหวัง หรือเธอจะ...
I'm attempting to conform to the predicted future as closely as I can while still allowing for the possibility that we both might live.ผมต้องปรับให้สอดคล้องกับอนาคต ที่ถูกพยากรณ์เอาไว้แล้ว ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ผมทำได้ ในขณะที่ปล่อยให้เกิดความเป็นไปได้ ที่เราทั้งคู่ จะรอดชีวิต
And to them, you are the heretic loathe to conform to our ways.สำหรับพวกเขา นายคือคนนอกรีต ที่ไม่ชอบทำตามวิถีของเรา
Well, then maybe I'll throw my own dance, one that doesn't conform to your oppressive gender norms.งั้นฉันจะจัดงานเต้นรำของฉันเอง เป็นงานที่ไม่กดขี่ทางเพศ แบบของคุณ
Expressing an idea that didn't conform to traditional belief could land you in deep trouble.ของบุคคลทุก การแสดงความคิดที่ว่าไม่ สอดคล้องกับความเชื่อดั้งเดิม สามารถที่ดินคุณในปัญหาลึก

-conform to- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
己に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克己復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette
法に適う[ほうにかなう, hounikanau] (exp,v5u) to conform to the rules of etiquette

-conform to- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้ามาตรฐาน[v.] (khao māttra) EN: conform to the standard ; appropriate FR:
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng t) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -conform to-
Back to top