ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-compactness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น compactness, *compactness*,

-compactness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆนสัญญา[n.] (khanasanyā) EN: perception of compactness ; the idea of massiveness FR:

-compactness- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -compactness-
Back to top