ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-closely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น closely, *closely*,

-closely- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严守[yán shǒu, ㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, 严守 / 嚴守] closely observe
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 壁垒森严 / 壁壘森嚴] closely guarded; strongly fortified; sharply divided
密接[mì jiē, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝ, 密接] closely connected; inseparably related
密织[mì zhī, ㄇㄧˋ ㄓ, 密织 / 密織] closely woven
唇齿相依[chún chǐ xiāng yī, ㄔㄨㄣˊ ㄔˇ ㄒㄧㄤ ㄧ, 唇齿相依 / 唇齒相依] lit. as close as lips and teeth (成语 saw); closely related; interdependent
紧靠[jǐn kào, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄠˋ, 紧靠 / 緊靠] lean closely against; closely rely on
审视[shěn shì, ㄕㄣˇ ㄕˋ, 审视 / 審視] look closely at; examine

-closely- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーケール[, pa-ke-ru] (n) percale (fine closely woven cotton fabric)
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P)
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely
ホウズキ[, houzuki] (n) Hozukius emblemarius (species of fish closely related to the rockfish)
密着[みっちゃく, micchaku] (n,vs) (1) glued to; closely related to; (2) giving total coverage to the key figure(s) of a TV or film documentary; (P)
打ち守る;打守る;打ちまもる;打目戍る(iK)[うちまもる, uchimamoru] (v5r) (1) to stare at; (2) to closely defend
抱きしめる;抱き締める;抱締める[だきしめる, dakishimeru] (v1,vt) to hug someone close; to hold someone tight; to embrace closely
激戦区[げきせんく, gekisenku] (n) closely contested constituency
相即[そうそく, sousoku] (n,vs) (1) {Buddh} coming together and dissolvinge into oneness; (2) being closely related; being inseparable
睇視[ていし, teishi] (n,vs) squinting; looking closely
繁繁;繁々[しげしげ, shigeshige] (adv-to) (1) frequently; often; (2) fixedly; narrowly; closely
罪状糾明[ざいじょうきゅうめい, zaijoukyuumei] (n) closely examining (questioning) the concrete circumstances of a crime
船虫[ふなむし;フナムシ, funamushi ; funamushi] (n) wharf roach (species of isopod closely related to the sea slater; Ligia exotica)
薄雪草[うすゆきそう;ウスユキソウ, usuyukisou ; usuyukisou] (n) (uk) Leontopodium japonicum (species of perennial closely related to edelweiss)

-closely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชระเมียง[v.] (charamīeng) EN: look at closely FR:
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
เฉียดกราย[v. exp.] (chīet kraī) EN: pass closely FR:
ดิก[adv.] (dik) EN: exactly ; perfectly ; closely FR: parfaitement ; exactement
เฝ้าถาม[v.] (faothām) EN: question closely FR: interroger
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere FR: de près ; partout
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; on the point of ; on the verge of FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement ; virtuellement ; de l'ordre de ; sur le point de
เขม้น[v.] (khamen) EN: gaze at ; stare at ; look closely at ; peer at FR:
เคียง[adv.] (khīeng) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side ; next to FR: côte à côte
กอดคอ[v. exp.] (køt khø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together FR: accoler
กระบุง[n.] (krabung) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
กระชั้น[adv.] (krachan) EN: close ; closely ; near ; very close FR:
กระชับ[v.] (krachap) EN: fit well ; fit closely ; tighten ; concise FR:
กราย[v.] (krāi) EN: pass closely ; get too close FR:
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity FR:
เกรียน[adj.] (krīen) EN: very short ; short ; closely cropped FR: ras ; court
ไล่เลียง[v. exp.] (lailīeng) EN: cross-examine ; question closely ; interrogate FR: interroger ; questionner ; soumettre à un interrogatoire
มะรุมมะตุ้ม[v.] (marummatum) EN: be piling up ; besiege someone closely FR:
มารุมมาตุ้ม[v.] (mārummatum) EN: be piling up ; besiege someone closely FR:
แนบแน่น[adv.] (naēpnaen) EN: closely ; inseparably ; intimately FR:
เป็นเงาตามตัว[adv. (loc.)] (penngaotāmt) EN: closely ; inseparably FR: comme son ombre
ผมเกรียน[n. exp.] (phom krīen) EN: closely cropped haircut ; cropped hair FR:
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
ตามแจ[v. exp.] (tām jaē) EN: follow closely ; tail after ; shadow ; stick close ; be hot on the heels of FR: suivre de près ; coller aux basques
ตามหลังไปติด ๆ = ตามหลังไปติดๆ[adv.] (tām lang pa) EN: closely FR:
ถี่[adj.] (thī) EN: frequent ; dense ; intensive ; thick ; closely spaced ; close together FR: fréquent ; intensif ; dense ; serré
ถี่ ๆ = ถี่ๆ[adj.] (thī-thī) EN: frequent ; dense ; intensive ; thick ; closely spaced ; close together FR: fréquent ; intensif ; dense ; serré
ติด ๆ = ติดๆ[adv.] (tit-tit) EN: closely ; one after another ; on top of one another FR:
ติด ๆ กัน ; ติดๆกัน[adv.] (tit-tit kan) EN: closely ; frequently ; consecutively ; successively ; back-to-back FR: de suite ; coup sur coup
ต้อย ; ต้อย ๆ = ต้อยๆ[adv.] (tøi ; tøi-t) EN: closely ; on the heels of ; close behind FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -closely-
Back to top