ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clap on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clap on, *clap on*,

-clap on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Merle got the clap on occasion. [Soft hissing, snarling] [Door creaking]เมอรล เกบไว้เผื่อต้องใช้ ความดันตกอีกแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clap on-
Back to top