ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-chuck in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chuck in, *chuck in*,

-chuck in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're gonna blast the door open, are you're gonna kill Chuck in the process.คุณอยากจะระเบิดประตู หรือคุณอยากจะฆ่าชัคกันแน่
Uh-oh. Mr. Chuck in dream again?หืม ชัคอยู่ในความฝันอีกแล้ว

-chuck in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยอมแพ้[v. exp.] (yøm phaē) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up ; throw in the towel (loc.) ; chuck in the towel ; chuck it in ; throw it in FR: capituler ; se rendre ; abandonner ; jeter l'éponge (loc.) ; abdiquer ; s'incliner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -chuck in-
Back to top