ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-check out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น check out, *check out*,

-check out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, I'll send down a team of horses to check out the ground.ผมจะส่งคนขี่ม้าไปตรวจ
Come on, let's check out the end of the flick.ไปดูหนังต่อให้จบเถอะ
Aw, check out those shorts.อ๊ะ ตรวจสอบ กางเกงขาสั้น ที่ วู
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม
I want to check out their security at the very least.ฉันอยากไปตรวจสอบตรงนั้น ระบบรักษาความปลอดภัยไม่มากเท่าไร
OK, uh... let's check out the...หุ่นแปลงร่างยุคก่อนประวัติตศาสตร์
Go check out the East Warehouse over at Lairdman Island.ไปตรวจสอบที่โกดังตะวันออกเฉียงเหนือที่ Lairdman เกาะ
So, you guys going to go check out the club, see who's playing?พวกคุณจะไปคลับ เพื่อดูคนอื่นเล่นหรือครับ ?
Don't you want to check out the comics first?ไม่ไปดูที่แผงหนังสือเหรอ?
Gerry, man, check out your friend.Gerry, มนุษย์ ตรวจสอบเพื่อนของคุณ
Ishikawa, go check out the trash collectors' homes.อิชิกาว่า, ตรวจสอบไปตามบ้านพนักงานเก็บขยะที
All right, let's check out the damage.ทั้งหมดที่เหมาะสมให้ ตรวจสอบความเสียหาย

-check out- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查证[chá zhèng, ㄔㄚˊ ㄓㄥˋ, 查证 / 查證] investigate; check out (a story)
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 结 / 結] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel)

-check out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช็คเอาท์[v.] (chek-ao) EN: check out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -check out-
Back to top