ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-characteristics-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น characteristics, *characteristics*,

-characteristics- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have both of the characteristics of my mom and dadฉันมีลักษณะเฉพาะของทั้งพ่อและแม่เลย

-characteristics- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] (n) {comp} software quality characteristics
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] (n) {comp} traffic characteristics
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit
獲得形質[かくとくけいしつ, kakutokukeishitsu] (n) acquired characteristics (as opposed to inherited)
用不用説[ようふようせつ, youfuyousetsu] (n) (See ラマルク説) Lamarckian evolutionary theory in which individuals lose characteristics that are not used and develop characteristics that are often used
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] traffic characteristics
特性[とくせい, tokusei] characteristics

-characteristics- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics ; human defect FR:
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic FR: identité [f] ; spécificité [f]
ลักษณะเชิงประชากรศาสตร์[n. exp.] (laksana cho) EN: demographic characteristics FR:
ลักษณะของผู้ซื้อ[n. exp.] (laksana khø) EN: buyer characteristics FR:
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์[n. exp.] (laksana thā) EN: botanical characteristics FR: caractéristques botaniques [fpl]
ไตรลักษณ์[n.] (trailak) EN: the three characteristics of existence (impermanence, incompleteness and non-self) ; the Three Signs of Being ; the Common Characteristics FR:

-characteristics- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Anodenkennung {f}anode characteristics
Bode-Diagramm {n} [electr.]frequency-response characteristics
Leistungsmerkmale {pl}capability characteristics
Abflussverhalten {n}runoff characteristics
Federkennlinie {f} [techn.]spring characteristics
Alleinstellungsmerkmal {n}unique characteristics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -characteristics-
Back to top