ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-catch up with-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น catch up with, *catch up with*,

-catch up with- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about I'll catch up with you in the Ice Age?แล้วผมจะตามไปที่ยุคน้ำแข็งนะ
Togusa, go catch up with Ishikawa.โทกุสะ, ไปกับอิชิกาว่า
I'll catch up with you later tonight.ฉันจะอยู่กับนายคืนนี้
I'll catch up with you. See you later.แล้วพบกันนะ / แล้วพบกัน
I'll catch up with you later, Dad.เดี๋ยวผมตามไปครับพ่อ
It's nothing. I'll catch up with you later.ไม่มีอะไรหรอก แล้วค่อยเจอกันนะ
All we need to do is catch up with the train.ทีนี้เราต้องตามรถไฟให้ทัน
Change takes time, you know? You gotta let them catch up with you.การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา คุณต้องให้โอกาสพวกเขาไล่ตามคุณ
You better catch up with your friendsเดี๋ยวก็ตามเพื่อนเธอไม่ทันหรอก
Jerry, hang on there. I will catch up with you soon.เจอร์รี่ นี่คุณอยู่ไหนน่ะ เดี๋ยวผมจะรีบไป
Did that old cannabis charge finally catch up with me?แห่ กันมาเนี่ยมาตามจับคดีกัญชาเก่าของผมเหรอ?
We gotta catch up with the others.เราจะทำให้ได้ ด้วยอย่างอื่น

-catch up with- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
追いつき追い越せ[おいつきおいこせ, oitsukioikose] (exp) catch up with and overtake; pass after catching up with

-catch up with- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกหกได้ไม่นาน[xp] (kōhok dāi m) EN: your lies will always catch up with you in the end FR:
โกหกพกลม[v.] (kōhokphoklo) EN: your lies will always catch up with you in the end FR:
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass FR:
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace FR: rattraper ; rejoindre
ทัน[v.] (than) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of FR: rattraper ; rejoindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -catch up with-
Back to top