ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cassette tape-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cassette tape, *cassette tape*,

-cassette tape- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ in a cassette tapeโ#65533; ช in a cassette tape โ#65533; ช
Earl also thinks the theme from shaft was stolen from a cassette tape he sent out in 1975.Earl also thinks the theme from shaft ถูกขโมยมาจากเทปที่เขาส่งไปในปี1975

-cassette tape- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder

-cassette tape- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตลับเทป[n. exp.] (talap thēp) EN: Compact Cassette ; Compact Audio Cassette (CAC) ; Musicassette (MC) ; cassette tape ; cassette FR: cassette audio [f] ; minicassette [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cassette tape-
Back to top