ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-carry on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น carry on, *carry on*,

-carry on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't think you should carry on doing thatฉันคิดว่าคุณไม่ควรทำสิ่งนั้นต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, Lord do we have the strength to carry on this mighty task in one night?โอ้ พระเจ้า เราจะมีกำลังฝ่าฟันภารกิจยิ่งใหญ่ ในคืนนี้ไหม
I bribed him once a week so I could carry on with business.ฉันติดสินบนเขาสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ฉันสามารถดำเนินธุรกิจได้
Madam Chairperson, ladies and gentlemen... we respectfully request the Board's approval... to carry on into an invasive human protocol.ท่านประธาน สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เราคาดหวังให้คณะกรรมการบอร์ดอนุมัติ ให้ทำการทดลองกับมนุษย์
How can anyone expect me to carry on under these conditions? It's unprofessional!จะให้ฉันรับมือแบบนี้ได้ไง นี่ไม่ใช่งานอาชีพแล้ว
We have to carry on with our lives as if nothing has happened.เราต้องทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest.การยุบบรรษัทยูเนียนออยล์แห่งแคลิฟอร์เนีย นำทรัพย์สินของบรรษัทมาขายอย่างรอบคอบภายใต้คำสั่งศาล ขายให้แก่คนอื่นที่จะประกอบการเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน
Who's going to carry on the family name? Is the country going to?- นายเป็นพี่น้องกันเหรอ?
But as the firstborn to carry on the family name, we can't put off your marriage any longer.แต่เจ้าจะต้องมีทายาท เพื่อรักษาตระกูลเราเอาไว้ คงจะเลิกล้มการแต่งงานของแกไปเลยไม่ได้
Well. Carry on playing like that. You'll be there one day.เล่นให้ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆ สักวันนายต้องได้ไปอยู่ที่นั่น
It is I who will carry on John work after he dies.ฉันเองที่จะจัดการงานของจอนทั้งหมด หลังจากเขาตาย
Does it mean we can carry on dating?เรายังคบกันต่อได้งั้นเหรอ?
Even though I like you, I can still carry on living without youถึงแม้ว่าฉันจะชอบเธอมาก แต่ฉันก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยปราศจากเธอ

-carry on- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 不可终日 / 不可終日] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, 背负 / 揹負] bear; carry on the back; have on one's shoulder
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 佗] carry on the back
[káng, ㄎㄤˊ, 扛] carry on one's shoulder
[tiāo, ㄊㄧㄠ, 挑] carry on a pole; choose
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 掮] carry on shoulders
[bēi, ㄅㄟ, 背 / 揹] carry on one's back
沿袭[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, 沿袭 / 沿襲] carry on the same way as before
[duò, ㄉㄨㄛˋ, 驮 / 馱] carry on back
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 驮 / 馱] carry on back
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, 酝酿 / 醞釀] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions

-carry on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事を運ぶ[ことをはこぶ, kotowohakobu] (exp,v5b) to go ahead; to proceed; to carry on
勤め行なう[つとめおこなう, tsutomeokonau] (v5u) to carry on (work)
合わせ行なう[あわせおこなう, awaseokonau] (v5u) to carry on together; to do at the same time
営む[いとなむ, itonamu] (v5m,vt) to carry on (e.g. in ceremony); to run a business; (P)
担う(P);荷う;荷なう[になう, ninau] (v5u,vt) to carry on shoulder; to bear (burden); to shoulder (gun); (P)
担ぐ[かつぐ, katsugu] (v5g,vt) (1) to shoulder; to carry on one's shoulder; (2) to take (someone) for a ride; to deceive; to take in; (P)
背負い込む[しょいこむ;せおいこむ, shoikomu ; seoikomu] (v5m) (1) to carry on one's back; (2) to burden oneself (e.g. with debts, responsibilities, etc.)
背負う(P);脊負う(iK)[せおう(P);しょう, seou (P); shou] (v5u,vt) (1) to be burdened with; to take responsibility for; to carry on back or shoulder; (2) to have (something) in the background; to be in front (of something); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder

-carry on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder FR: transporter sur le dos
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ดำเนินต่อไป[v. exp.] (damnoēn tøp) EN: carry on FR:
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole FR: porter avec un fléau
ขึ้นคอ[v. (loc.)] (kheunkhø) EN: carry on one' s neck FR:
กระเดียด[v.] (kradīet) EN: carry on one's hip FR: porter sur la hanche
เป็นคดี[v.] (pen khadī) EN: go to court ; go to law ; carry on a lawsuit ; file/bring a suit against FR:
เป็นความ[v.] (penkhwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against FR:
พก[v.] (phok) EN: carry in one's clothing ; carry on one's person ; carry in pocket ; carry ; bring FR: porter dans la poche ; porter
ประกอบอาชีพ[v. exp.] (prakøp āchī) EN: earn a living ; make a living ; carry on an occupation ; carry out a trade ; carry out a profession FR: gagner sa vie ; exercer une profession ; pratiquer une profession
สะแบง[v.] (sabaēng) EN: carry on the shoulder FR:
สะพาย[v.] (saphāi) EN: carry on the soulder ; hang over the shoulder ; sling over the shoulder FR: porter sur l'épaule
สืบ[v.] (seūp) EN: inherit ; succeed to ; descend ; follow ; carry on FR: succéder ; perpétuer
สืบสกุล[v.] (seūpsakun) EN: carry on the family line ; be as a descendant FR:
สืบสาน[v.] (seūpsān) EN: carry on ; carry forward ; preserve ; perpetuate ; hand down FR: perpétuer
สืบทอด[v.] (seūpthøt) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; carry forward ; perpetuate ; fall heir to ; come into FR: perpétuer
สืบทอดประเพณี[v. exp.] (seūpthøt pr) EN: carry on the tradition ; inherit the tradition FR: perpétuer la tradition
ทำนูล[v.] (thamnūn) EN: carry on one' s head FR:
เทิน[v.] (thoēn) EN: carry on one's head FR:
ทูน[v.] (thūn) EN: carry on the head FR: porter sur la tête
ต่อเนื่อง[v. exp.] (tø neūang) EN: continue ; succeed ; maintain ; persist ; sustain ; carry on ; go on ; keep on FR:
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: answer ; retort ; discuss ; argue ; carry on a conversation ; carry on a dialogue FR: répliquer ; rétorquer
ตระแบง[v.] (trabaēng) EN: carry on the shoulder FR:
อุ้มเข้าเอว[v. exp.] (um khao eo) EN: carry on one's hip FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -carry on-
Back to top