ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-carp at-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น carp at, *carp at*,

-carp at- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหน็บ[v.] (nep) EN: carp at ; talk insinuatingly ; satirize ; mock at FR: railler ; se gausser ; ironiser ; se moquer (de)
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly FR: être sarcastique ; se moquer (de)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -carp at-
Back to top