ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-car park-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น car park, *car park*,

-car park- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the back is an underground car park with direct access to the shops' basements.ด้านหลังชั้นใต้ดินก็จะเป็นที่จอดรถ ซึ่งตรงกับทางเข้าห้องใต้ดินของร้านค้า
We can pull in here from Glentworth Street... into the car park for dropoffs and pickups without being seen from the street.เราลงไปในตรงนี้จากถนนเกล็นเวิธ... เข้าไปในที่จอดรถได้ เพื่อลงไปข้างล่างแล้วหาทางไป โดยไม่ให้ใครเห็นจากบนถนน
When I was taking Ye Eun up from the car park yesterday,ตอนที่ผมอุ้มเยอึนออกจากที่จอดรถเมื่อคืนนี้
The car park where accidents happen is inevitable...ถ้าที่จอดรถมีอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนี้...
First the car park needs to be reconstructed, and then...เราควรจะต้องปรับปรุงโครงสร้างของลานจอดรถก่อน
With the car park flooded, that leaves only the loading bay storeroom and the front entrance.ทางช่องระบายน้ำทิ้งที่ลานจอดรถ ช่องรับ-ส่งสินค้าที่ห้องเก็บของ และประตูทางเข้า
The top floor of this car park provides an excellent vantage point for the exchange.ชั้นบนของลานจอดรถนี่ เป็นที่ที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยน

-car park- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有料駐車場[ゆうりょうちゅうしゃじょう, yuuryouchuushajou] (n) toll parking lot; toll car park

-car park- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket FR: ticket de stationnement [m]
รับฝากรถ[n. exp.] (rap fāk rot) EN: car park ; parking FR:
ที่จอดรถ[n. exp.] (thī jøt rot) EN: parking place ; parking lot ; car park ; parking FR: parking [m] ; aire de stationnement [f] ; parc de stationnement [m]
ที่จอดรถส่วนบุคคล[n. exp.] (thī jøt rot) EN: private car park FR: parking privé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -car park-
Back to top