ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bunker oil-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bunker oil, *bunker oil*,

-bunker oil- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmmantao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bunker oil-
Back to top