ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bring in on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bring in on, *bring in on*,

-bring in on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I recommend we keep the number of people we bring in on this to a minimum.ผมแนะนำว่าให้มีคนรู้เรื่องนี้น้อยที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bring in on-
Back to top