ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-break in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น break in, *break in*,

-break in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Always remember, your bones will not break in a bobsled.แต่จำไว้ กระดูกคุณ จะไม่หักในบ๊อบสเลด
We thought we'd take a... break in yourfamous little town.ก็เลยคิดว่า จะแวะพักที่โรงแรมอันโด่งดังของคุณก่อน
I want that nice Armani break in the front.ฉันต้องการพักที่อาร์มานี่มีความสุขในด้านหน้า
Sometimes the redneck is actually watching the Discovery Channel when they break in to arrest him.บางทีพวกกรรมกรกำลังดู ช่อง ดิสโคเวอรี่ อยู่ ตอนที่พวกนั้นบุกเข้ามาจับตัว
I'm not spending my entire break in Planet Chinaหนูไม่อยู่ในโรงงิ้วนี่ จนหมดเวลาพักร้อนนะคะ
Pretty soon the powers-that-be will break in and... it'll all be over.อีกเดี๋ยวทางการคงเข้ามาจัดการ
I mean, come on, you can't just break in the middle of the night and expect me to hit the road with you.คือว่า ไม่เอาน่า นายจะโผล่มากลางดึก แล้วคาดหวังให้ฉันไปกับนายอย่างนี้ไม่ได้
First chunk of ice we hit, we'll break in half.แค่ชนน้ำแข็งก้อนแรก เราก็แตกเป็นเสี่ยงๆ แล้ว
I hear the window break in her room.ฉันได้ยินเสียงหน้าต่างในห้องของเธอแตก
We've had a major break in the Ice Truck Killer case.เราเดินหน้าครั้งใหญ่ในคดีนักฆ่าห้องเย็น
Dex, i got this huge break in the bay harbor case.เด็กซ์ ฉันเจอเบาะแสใหญ่คดีจอมสับฯ
So, i heard there may be some big break In the bay harbor butcher case.ได้ยินว่ามีเบาะแสครั้งใหญ่ในคดีจอมสับฯ เหรอ

-break in- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ào, ㄠˋ, 拗] bend; break in two

-break in- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い慣らす[つかいならす, tsukainarasu] (v5s) to accustom oneself to using; to train; to break in (horses)
局面打開[きょくめんだかい, kyokumendakai] (n) breakthrough in the situation; break in the deadlocked situation
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P)
間断[かんだん, kandan] (n) break in time; interruption; pause
雨のやみ間[あめのやみま, amenoyamima] (exp) (col) break in the rain; letup in the rain
雨止み[あまやみ, amayami] (n) (1) break in the rain; (2) waiting for a break in the rain
雨間[あまあい, amaai] (n) break in the rain
音信不通[おんしんふつう;いんしんふつう, onshinfutsuu ; inshinfutsuu] (n) break in contact; not hearing from; having no communication with

-break in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักสองท่อน ; หักเป็นสองท่อน[v. exp.] (hak søng th) EN: break in half FR: se briser en deux
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break in ; cut in FR:
งัดแงะ[v. exp.] (ngat ngae) EN: break in to steal ; prise FR: forcer
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up FR: dérober ; cambrioler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -break in-
Back to top