ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-boldly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น boldly, *boldly*,

-boldly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly
進取果敢[しんしゅかかん, shinshukakan] (adj-na) enterprising and daring; boldly forward-looking

-boldly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาด ; อาด ๆ = อาดๆ[adv.] (āt : āt-āt) EN: valiantly ; valorously ; boldly FR:
อาจอง[adv.] (āt-ong) EN: proudly ; boldly ; bravely ; with temerity FR: bravement
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously FR: bravement ; valeureusement
เจ๋อเจ๊อะ[adv.] (joējoe) EN: boldly ; impudently ; presumptuously ; audaciousl ; intrusively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -boldly-
Back to top