ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-blow back-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blow back, *blow back*,

-blow back- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This will never blow back on you.เรื่องนี้จะไม่ย้อนกลับเข้าหาตัวคุณ
I'd hate to see this blow back on you.ฉันไม่อยากให้เรื่องมันเข้าตัวคุณ
He shits in Unser's ear, it's gonna blow back on you.เขาต้องเป่าหูอันเซอร์ มันจะย้อนเข้าตัวนายอีก
You blow back into town with some supernatural family secret And you expect me not to ask questions?อากลับมาที่เมืองนี้กับ ความลับครอบครัวที่เหนือธรรมชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -blow back-
Back to top