ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-black out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น black out, *black out*,

-black out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe he didn't want to black out the whole state.เขาอาจจะไม่ต้องการ ให้ไฟดับทั้งรัฐก็ได้
It's pitch black out there, sir.- ข้างนอกมันมืดนะครับท่าน
All you do is black out the room?ไอ้ที่นายทำไปน่ะ\ มันทำให้ห้องนี้มืดไปหมด
Then at least people wouldn't black out in the first place.อย่างน้อยๆ ก็จะไม่มีใคร ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั่น ตั้งแต่ทีแรก
Because I might black out and sabotage the ship without even knowing it.เพราะว่าฉันอาจหมดสติไป และก่อวินาศกรรม โดยที่ฉันไม่รู้ตัว เธอช่วยชีวิตฉันไว้
So, you black out most of the light in the room except for one spot on the glass, and the light naturally projects.ทำให้ทั้งห้องมืดกว่าไฟที่อยู่ในห้อง ยกเว้นจุดเดียว บนกระจก และแสงจะฉาย ทิวทัศน์ข้างนอกให้เห็น
And a video jammer to black out the camera.และรบกวนสัญญาณกล้องวงจรปิด
Purebloods don't black out during the transformation.พวกสายเลือดบริสุทธิ์ ไม่วูบในขณะเปลี่ยนร่าง
You can black out the names for confidentiality.คุณสามารถขีดฆ่ารายชื่อที่เป็นความลับได้
Duppies black out after each kill.ดัปปี้จะสลบไปหลังจากการฆ่า
Did you know that you're 20% less likely to black out during a dive when you're my age?รู้ไหมว่าโอกาสหมดสติระหว่างดิ่งพสุธา จะน้อยลง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่ออายุเท่าผมนี้

-black out- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を失う[きをうしなう, kiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness; to faint; to black out

-black out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมดสติ[v.] (motsati) EN: lose consciousness ; become unconscious ; faint ; pass out ; black out FR: perdre connaissance ; perdre conscience ; s'évanouir ; tomber dans les vapes (fam.)
หน้ามืด[v. exp.] (nāmeūt) EN: faint ; be giddy ; black out FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige
เป็นลม[v.] (penlom) EN: faint ; have a stroke ; dizzy ; black out ; pass out FR: avoir une attaque ; avoir un malaise ; être pris de vertige ; défaillir ; se trouver mal ; s'évanouir ; perdre connaissance ; avoir une défaillance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -black out-
Back to top