ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bill of fare-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bill of fare, *bill of fare*,

-bill of fare- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รายการอาหาร[n. exp.] (rāikān āhān) EN: menu ; bill of fare ; list of food FR: menu [m] ; carte [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bill of fare-
Back to top